Základní informace o OP PIK

Alokace

Celková alokace OP PIK na aktuální rozpočtové období činí 120 miliard Kč

 

Kolik můžete dostat

Míru podpory určuje výzva, pohybuje se obvykle mezi 25 - 45 %

 

Kolové výzvy

K hodnocení projektů dojde až po uplynutí lhůty pro odevzdání projektových žádostí

 

Portál IS KP14+

IS KP14+ je určen pro žadatele/příjemce o dotaci - podání a správa projektu

 

Podporované regiony

Všechny kraje, kromě hl. m. Prahy (každá výzva určuje podporovaný region)

 

Minimální hodnota dotace

Když je dotace 1 mil Kč a míra podpory 45% = projekt musí mít rozpočet min. 2,2 mil Kč

 

Průběžné výzvy

K hodnocení projektů dojde po odevzdání, tj. kdo dříve projekt podá, ten bude dříve vyhodnocen

Hodnocení žádosti

3 úrovně hodnocení - soulad s výzvou, hodnocení MPO (60b ze 100), výběrová komise

Kdo může žádat

Projekty mohou předkládat právnické osoby, výzkumná centra a OSVČ

 

Financování EX POST

Projekt financuje příjemce - části dotace se proplácí na základě Žádosti o platbu

 

Plná žádost

Komplexní popis projektu - cíl, rozpočet, harmonogram, projektový záměr, SWOT analýza, CBA

Využití dotace

Způsobilé výdaje jsou vždy dané konkrétní výzvou